(domain name)โดเมนเนมคืออะไร

การเขียนเว็บไซต์ ขั้นตอนแรกเราควรมารู้จักกับ โดเมนเนม (domain name) คือ ชื่อที่ใช้ระบุลงใน คอมพิวเตอร์ เพื่อไปค้นหาในระบบ โดเมนเนมซีสเทม (Domain Name System) เพื่อระบุถึง ไอพีแอดเดรส ของชื่อนั้นๆ เป็นชื่อที่ผู้จดทะเบียนระบุให้กับผู้ใช้เพื่อเข้ามายังเว็บไซต์ของตน บางครั้ง เราอาจจะใช้ ที่อยู่เว็บไซต์ หรือ Web Address แทนก็ได้

โดเมนเนม หรือ ชื่อโดเมน เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เนื่องจากไอพีแอดเดรสนั้นจดจำได้ยาก และเมื่อเจ้าของเว็บไซต์มีการเปลี่ยนแปลงไอพีแอดเดรส ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้หรือจดจำไอพีแอดเดรสใหม่ ยังคงใช้โดเมนเนมเดิมได้ต่อไป

องค์ประกอบของชื่อโดเมน ในการพิมพ์ชื่อโดเมนโดยทั่วไป จะเริ่มต้นด้วย www ซึ่งเป็นการเข้าสู่ระบบโดยการอ้างถึงเอกสารแบบ Hypertext จากนั้นจึงคั่นด้วยจุดและตามด้วยชื่อโดเมนเนม เช่น www.webmaster.or.th

  • เงื่อนไขการตั้งชื่อโดเมนเนม อักขระที่จะใช้ในการตั้งชื่อโดเมนเนม ได้แก่ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และ “-” (ยัติภังค์) คั่นด้วย “.” (มหัพภาค) มีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 63 ตัวอักษร ตัวอักษรตัวใหญ่ A-Z หรือตัวอักษรตัวเล็ก ถือว่าเหมือนกัน

การ ค้นหาและจดทะเบียนชื่อโดเมนที่ Name Cheap . เป็นอีกหนึ่งค่ายที่คนนิยมใช้

ลองเข้าไปทำความเข้าใจกันน่ะครับ